IZVEDBENI PREDMETNIK ZA PROGRAM  EKONOMSKI TEHNIK SSI –  1., 2., 3. in 4.  LETNIK –

velja od 1. 9. 2022 dalje za 1., 2. in 3. letnik (novi predmetnik za 4. letnik velja za dijake, ki bodo 4. letnik obiskovali v šolskem letu 2023/2024)
Letnik 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj
Interesne dejavnosti 128 ur 64 ur 29 ur 96 ur 317 ur
Aktivno državljanstvo / / 35 ur / 35 ur
Praktično usposabljanje z delom / 76 ur 76 ur / 152 ur
SKUPAJ ŠTEVILO UR 128 ur 140 ur 140 ur 96 ur 504 ure

 

 

Oznaka Programske enote 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK

Št. ur

skupaj

Letno število ur Letno število ur Letno število ur Letno število ur
P1 Slovenščina 136 136 102 181 555
P2 Matematika 102 102 102 111 417
P3 Tuji jezik I 102 102 102 111 417
P4 Umetnost 68 / / / 68
P5 Zgodovina 102 / / / 102
P6 Geografija / 68 / / 68
P7 Sociologija / / / 68 68
P8 Psihologija / / 68 / 68
P9 Kemija 68 37 / / 105
P10 Biologija 68 37 / / 105
P11 Športna vzgoja 102 68 102 68 340
P12 Tuji jezik II 68 68 68 68 272
Skupaj A 816 618 544 607 2585
Letno število ur Letno število ur Letno število ur Letno število ur

Št. ur

skupaj

M1 Poslovni projekti 136 102 / / 238
M2 Poslovanje podjetij / 136 136 / 272
M3 Ekonomika poslovanja / 85 136 68 289
M4 Sodobno gospodarstvo 136 / 68 153 357
M5 Finančno poslovanje / 136 / / 136
M6 Materialno knjigovodstvo / / 136 / 136
M9 ali Zavarovalne storitve / / / 102 102
M12 Finančno knjigovodstvo / / / 102 102
Skupaj B 272 459 476 323 1530
Letno število ur Letno število ur Letno število ur Letno število ur

Št. ur

skupaj

 

OK

Multimedijsko oblikovanje 51 / / / 51
Sodobna obdelava podatkov / 68 / / 68
Projektna geografija / / 34 / 34
Digitalno oglaševanje / / 51 / 51
Poslovna geografija / / / 68 68
Inovativno podjetništvo / / / 34 34
Razvrščanje blaga / / / 34 34
Skupaj E 51 68 85 136 340

*IND se izvajajo tudi po pouku

Vsebinski sklopi posameznih strokovnih modulov po letnikih izvajanja:

Strokovni modul Vsebinski sklop
M1 POSLOVNI PROJEKTI
 • Informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) – 1. letnik
 • Projektno delo – 2. letnik
M2 POSLOVANJE PODJETIJ
 • Trženje (TRŽ) – 2. letnik
 • Menedžment (MAN) – 3. letnik
M3 EKONOMIKA POSLOVANJA
 • Temeljne računovodske informacije (TRI) – 2. letnik
 • Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov (PRS) – 3. in 4. letnik
 • Ekonomika poslovanja (EP) – 3. in 4. letnik
M4 SODOBNO GOSPODARSTVO
 • Gospodarske dejavnosti (GD) – 1. letnik
 • Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja (POVP) – 1. letnik
 • Temelji pravne kulture (PRAK) – 3. letnik
 • Razvoj in delovanje gospodarstva (RDG) – 4. letnik
M5 FINANČNO POSLOVANJE
 • Finančni trgi in ustanove (FTI) – 2. letnik
 • Plačilni promet in poslovanje z gotovino (PPPG) – 2. letnik
 • Prodaja finančnih storitev (PFS) – 2. letnik
M6 MATERIALNO KNJIGOVODSTVO
 • Denarno poslovanje (DP) – 3. letnik
 • Evidentiranje blaga in storitev (EBS) – 3. letnik
 • Računovodenje proizvodnje (RP) – 3. letnik

Izbirna modula v 4. letniku (dijak izbere enega izmed modulov):

M9 ZAVAROVALNE STORITVE
 • Zavarovalno pravo (ZP) – 4. letnik
 • Osnove zavarovalništva (OZ) – 4. letnik

ali

M10 FINANČNO KNJIGOVODSTVO
 • Obračun plač (OP) – 4. letnik
 • Osnovna sredstva in drobni inventar (OSDI) – 4. letnik
 • Pokritje stroškov in prag rentabilnosti (PSPR) – 4. letnik

 

POKLICNA MATURA
I. slovenščina
pisno in ustno
II. gospodarstvo
pisno in ustno
III.* angleški oziroma nemški jezik
pisno in ustno
ali
matematika
pisno in ustno
IV. izdelek oziroma storitev in zagovor
iz strokovnih modulov (po izbiri dijaka)

*Dijaki lahko izbirajo pri tretji izpitni enoti med matematiko in tujim jezikom.

(Skupno 3.151 obiskov, današnjih obiskov 11)