IZVEDBENI PREDMETNIK ZA PROGRAM  EKONOMSKI TEHNIK SSI –  1., 2., 3. in 4.  LETNIK – skupni kurikul od 2013/2014 do 2021/2022 (oz. še 4. letnik v šolskem letu 2022/2023)

Letnik 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj
Pouk 34 tednov 34 tednov 34 tednov 34 tednov 136 tednov
Interesne dejavnosti 4 tedne 2 tedna 2 tedna 3 tedne 11 tednov
Praktično usposabljanje z delom 0 tednov 2 tedna 2 tedna 0 tednov 4 tedne
SKUPAJ  ŠTEVILO TEDNOV 38 TEDNOV 38 TEDNOV 38 TEDNOV

37

TEDNOV

151

TEDNOV

 

 

Oznaka Programske enote 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK

Št. ur

skupaj

Letno število ur Letno število ur Letno število ur Letno število ur
P1 Slovenščina 136 136 102 181 555
P2 Matematika 102 102 102 111 417
P3 Tuji jezik I 102 102 102 111 417
P4 Umetnost 68 / / / 68
P5 Zgodovina 102 / / / 102
P6 Geografija / 68 / / 68
P7 Sociologija / / / 68 68
P8 Psihologija / / 68 / 68
P9 Kemija 68 37 / / 105
P10 Biologija 68 37 / / 105
P11 Športna vzgoja 102 68 102 68 340
P12 Tuji jezik II 68 68 68 68 272
Skupaj A 816 618 544 607 2585
Letno število ur Letno število ur Letno število ur Letno število ur

Št. ur

skupaj

M1 Poslovni projekti 187 170 85 / 442
M2 Poslovanje podjetij / 136 136 / 272
M3 Ekonomika poslovanja / 85 136 85 306
M4 Sodobno gospodarstvo 136 / 68 136 340
M5 Finančno poslovanje / 136 / / 136
M6 Materialno knjigovodstvo / / 136 / 136
M9 ali Zavarovalne storitve / / / 102 102
M12 Finančno knjigovodstvo / / / 102 102
Skupaj B 323 527 561 323 1734
Letno število ur Letno število ur Letno število ur Letno število ur

Št. ur

skupaj

OK

Ekonomska geografija / / / 68 68
Razvrščanje blaga / / / 68 68
Skupaj E / / / 136 136
Letno število ur Letno število ur Letno število ur Letno število ur

Št. ur

skupaj

Interesne dejavnosti 128 64 64 96 352

*IND se izvajajo tudi po pouku

Vsebinski sklopi posameznih strokovnih modulov po letnikih izvajanja:

Strokovni modul Vsebinski sklop
M1 POSLOVNI PROJEKTI
 • Informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) – 1., 2. in 3. letnik
 • Projektno delo – 2. letnik
M2 POSLOVANJE PODJETIJ
 • Trženje (TRŽ) – 2. letnik
 • Menedžment (MAN) – 3. letnik
M3 EKONOMIKA POSLOVANJA
 • Temeljne računovodske informacije (TRI) – 2. letnik
 • Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov (PRS) – 3. in 4. letnik
 • Ekonomika poslovanja (EP) – 3. in 4. letnik
M4 SODOBNO GOSPODARSTVO
 • Gospodarske dejavnosti (GD) – 1. letnik
 • Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja (POVP) – 1. letnik
 • Temelji pravne kulture (PRAK) – 3. letnik
 • Razvoj in delovanje gospodarstva (RDG) – 4. letnik
M5 FINANČNO POSLOVANJE
 • Finančni trgi in ustanove (FTI) – 2. letnik
 • Plačilni promet in poslovanje z gotovino (PPPG) – 2. letnik
 • Prodaja finančnih storitev (PFS) – 2. letnik
M6 MATERIALNO KNJIGOVODSTVO
 • Denarno poslovanje (DP) – 3. letnik
 • Evidentiranje blaga in storitev (EBS) – 3. letnik
 • Računovodenje proizvodnje (RP) – 3. letnik

Izbirna modula v 4. letniku (dijak izbere enega izmed modulov):

M9 ZAVAROVALNE STORITVE
 • Zavarovalno pravo (ZP) – 4. letnik
 • Osnove zavarovalništva (OZ) – 4. letnik

ali

M10 FINANČNO KNJIGOVODSTVO
 • Obračun plač (OP) – 4. letnik
 • Osnovna sredstva in drobni inventar (OSDI) – 4. letnik
 • Pokritje stroškov in prag rentabilnosti (PSPR) – 4. letnik

 

POKLICNA MATURA
I. slovenščina
pisno in ustno
II. gospodarstvo
pisno in ustno
III.* angleški oziroma nemški jezik
pisno in ustno
ali
matematika
pisno in ustno
IV. izdelek oziroma storitev in zagovor
iz strokovnih modulov (po izbiri dijaka)

*Dijaki lahko izbirajo pri tretji izpitni enoti med matematiko in tujim jezikom.

 

 

 

(Skupno 26.689 obiskov, današnjih obiskov 7)