SPLOŠNA MATURA 2020

Splošna matura je zaključek gimnazijskega izobraževanja in splošni pogoj za vpis na katerikoli univerzitetni študij. Splošno maturo ureja Zakon o maturi. Maturitetni akti in pravila zagotavljajo. da kandidati opravljajo izpite pod enakimi pogoji.

Splošno maturo v celoti lahko opravljajo kandidati, ki:

 • so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj,
 • so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let.

Posamezne izpite splošne mature lahko opravljajo kandidati, ki:

 • so že opravili splošno ali poklicno maturo,
 • so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje mature,
 • jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno spričevalo.

Predmeti splošne mature so razdeljeni na obvezni in izbirni del.

Obvezni del splošne mature so predmeti:

 • slovenščina,
 • matematika,
 • tuji jezik (angleščina, nemščina, španščina).

Izbirni del splošne mature na naši šoli obsegajo predmeti:

 • zgodovina,
 • geografija,
 • ekonomija,
 • nemščina,
 • sociologija,
 • psihologija.

Dijaki izbirajo predmete in ravni predmetov v skladu s Pravilnikom o splošni maturi (Ur. l. RS, št. 29/2008) in Maturitetnim izpitnim katalogom za splošno maturo.

Nekateri predmeti obveznega in izbirnega dela se lahko opravljajo na osnovni ali višji ravni zahtevnosti.

Na višji ravni zahtevnosti lahko dijaki opravljajo izpit iz največ treh maturitetnih predmetov, vendar se jim pri splošnem uspehu upošteva ocena po povišani ocenjevalni lestvici pri največ enem tujem jeziku, pri čemer se upošteva boljša od ocen.

SPOMLADANSKI ROK 2020

30. september 2019 zadnji rok za prijavo na interni del izbranega predmeta
15. november 2019 rok za oddajo predprijave opravljanja mature na spomladanskem roku splošne mature
31. marec 2020 zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
15. april 2020 rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
30. april 2020 rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)
18. maj 2020 kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita.
20. maj 2020

zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

 

26. maj 2020 zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

 

DATUMI PISNIH IZPITOV ( ki se izvajajo na Ekonomski šoli Celje) IN OBDOBJA USTNIH IZPITOV

SPOMLADANSKI ROK 2020

  5. maj 2020 SLOVENŠČINA , izpitna pola 1- esej
30. maj 2020 ANGLEŠČINA
1. junij 2020 SLOVENŠČINA , izpitna pola 2
2. junij 2020 SOCIOLOGIJA, PSIHOLOGIJA
4. junij 2020 GEOGRAFIJA
5. junij 2020 EKONOMIJA
6. junij 2020 MATEMATIKA
9. junij 2020 NEMŠČINA
10. junij 2020 ZGODOVINA

 

od 15. do vključno 23. junija 2020               USTNI IZPITI MATURE

 1. julij 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi.

16. julij 2020 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo.

Od 17. do vključno 29. julija 2020  Vpogledi v izpitno dokumentacijo.

 

 JESENSKI ROK 2020

14. julij 2020 zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
20. avgust 2020 zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli
24. avgust 2020 SLOVENŠČINA
25. avgust 2020 MATEMATIKA
26., 27., 28., 29., avgust  2020 TUJI JEZIKI IN IZBIRNI PREDMETI  *

 

*Kandidat dobi individualni razpored izpitov na šoli.

od 24. avgusta do vključno 3. septembra 2020               USTNI IZPITI MATURE

 

17. september 2020 seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi.

21. september 2020 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo.

Od 23. do vključno 30. septembra 2020  Vpogledi v izpitno dokumentacijo.

 

Posamezni predmeti splošne mature ( npr. ZGO, GEO, PSI, SOC, …) imajo interni del izpita, ki ga opravljajo med šolskim  letom po navodilih mentorja.

Podrobne informacije o splošni maturi so tudi  objavljene na spletnih straneh Državnega izpitnega centra ( RIC).

Tajnica ŠMK za SM Ekonomske šole Celje je Marjana Gajšek.

V času uradnih ur lahko pokličete na tel. št. 03 425 47 17.

Celje, 1. 9. 2019

Marjana Gajšek, tajnica ŠMK SM

(Skupno 856 obiskov, današnjih obiskov 1)